Per una Europa de les persones, diguem prou! a l’Europa del capital


Cada vegada més persones, ciutadans de l'anomenada Unió Europea, acaben el dia havent perdut el treball o veient qüestionats i minvats els drets a un habitatge i una salut dignes, una educació igualadora i unes pensions suficients. L'anomenada crisi financera ha estat l'excusa perfecta del capitalisme globalitzat per a reduir al mínim els drets ciutadans i desposseir els pobles de la seva sobirania democràtica.


Sabem reconèixer l'opressor, el poder tirànic dels molt rics i les grans empreses i negocis financers del capitalisme, avui global; però també hem aprés a conèixer i desemmascarar els seus lacais, polítics que es van triar per a servir el poble i, no obstant això, serveixen el poder del diner. Han pactat antidemocràticament les normatives europees amb el capital i no amb els pobles. I avui, aquests mateixos grups populars, socialistes o liberals de la UE segueixen mentint-nos per a aconseguir el nostre vot, mentre segueixen aprovant mesures antisocials a la Unió Europea o en els seus governs territorials.

         Quan els nostres representants han supeditat la democràcia a la cobdícia dels mercats, haurem de dir prou!

        Quan la Troika ens està ofegant amb un deute sobirà il·legítim, que en els seus origen era dels bancs, prioritzant el seu pagament a qualsevol despesa social, arribant a sumir els pobles, com el grec, a l'esclavitud per mitjà d'aquest deute , haurem de dir prou!

         Quan als països del sud d'Europa ens han negat, mitjançant l'Europa monetària i el pacte de l'Euro, la possibilitat de poder realitzar polítiques autònomes per a combatreel nivell d'atur insuportablei sortir de la crisi, haurem de dir prou!

         Quan una majoria de parlamentaris europeus han votat una resolució per a formalitzar un tractat entre Estats Units i la Unió Europea, el TTIP, pel qual les empreses governaran i podran portar als governs a tribunals antidemocràtics quan aquests vulguin promoure mesures per a millorar les condicions de vida de la gent o del medi ambient, haurem de dir prou!

         Quan a Europa existeixen territoris paradisos fiscals, que posseeixen secret bancari, baixa fiscalitat i altres normes que afavoreixen els rics, els grans capitals i les empreses i són plataformes per a l'elusió, l'evasió i el frau fiscal, per als negocis tèrbols, l'especulació financera o el rentat de diner dels corruptes y de la criminalitat organitzada, haurem de dir prou!

         Quan el nostre medi ambient, boscos, atmosfera, rius i mars es deterioren fins a extrems alarmants sense que hi hagi cap planificació eficient per a millorar-lo ni es compleixin els mínims acords i mesures que s'estipulen a les cimeres internacionals, haurem de dir prou!

         Quan no es desenvolupen mesures d'igualtat real de gènere i la dona segueix patint la desigualtat i la marginació en una societat patriarcal on el masclisme i les agressions contra la dona segueixen sent notícia quotidiana a la premsa, haurem de dir ¡prou!

         Quan a través de la Directiva de l'emigració o de la vergonya, s'alcen murs físics i legals per ales persones quan fugen de guerres, misèria o malalties buscant un futur en el nostre continent. Quan aquestes polítiques són el possible germen d'una societat europea racista, xenòfoba o insolidària, haurem de dir prou!

         Quan aquesta Europa sotmet el benestar social als interessos del mercat, privatitza els serveis públics, desempara a la seva ciutadania més fràgil, vulnerable i necessitada; retalla el finançament limitant l'accés a la salut, la sanitat, l'educació i els serveis i prestacions socials i universals, haurem de dir ¡prou!

La tan desitjada Europa, democràtica, igualitària, social i políticament unida i en pau; aquella que van somiar després de la Segona Gran Guerra els partisans supervivents, els moviments polítics i sindicals de l'esquerra, es va anar construint sota la tutela dels Estats Units i del capital europeu i ja fa temps va fracassar. El moment actual per a la ciutadania i els pobles d'Europa és desesperat.

És evident que estem en un moment d'emergència social i cívica. Un d'aquests moments en que el poble necessàriament ha de aixecar-se contra la tirania si no vol viure com esclau la resta de la seva vida. La llibertat, el gran valor de la democràcia, és massa valuosa per a deixar-la en mans dels mercats i els polítics al seu servei . Ningú és lliure si no pot decidir sobre la seva vida i es veu obligat a vendre la seva força de treball en condicions pròximes a l'esclavitud per a poder aconseguir el que necessita per a viure.

Els governs fa temps que es van rendir al capital i els mitjans de comunicació divulguen i aplaudeixen les seves polítiques cruels. Ha arribat l'hora que la ciutadania assumeixi el seu paper històric de rebel·lió contra la tirania d'uns pocs. Unió Europea sí, però un altra Unió al servei de les persones, no del capital.

Les forces polítiques i socials populars tenen avui un deure ineludible, el de promoure la mobilització a Europa. Així mateix la ciutadania europea té el repte de diluir fronteres i confraternitzar en una lluita comuna, assumint que ha de començar a teixir els llaços tan necessaris entre els pobles, per a tornar a reviure el somni europeu de post-Guerra. Per aquest motiu diversos moviments socials i organitzacions polítiques i sindicals hem planificat una acció conjunta dels pobles d'Europa, les EuroMarxes 2015. Entre els dies 1 i 17 d'octubre de 2015 ens mobilitzem cap a Brussel.les per a demanar un gir radical en les polítiques de la Unió Europea.

A Catalunya i la resta de la Península ens estem organitzant per als actes d'aquests dies.

Convidem a les persones i entitats a participar-hi.

Per a més informació: https://plataformamarxaabrusselles.wordpress.com/        

        

Per la unió de la ciutadania europea. Contra l'Europa del capital i per una Europa de les persones, democràtica, social, ambiental y solidària!

Participa en EUROMARXES 2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Llamamiento Euromarchas 2015

Por una Europa de las personas, digamos ¡basta! a la Europa del capital

Cada vez más personas, ciudadanas de la llamada Unión Europea, acaban el día habiendo perdido el trabajo o viendo cuestionados y mermados los derechos a una vivienda y una salud digna, una educación igualadora o unas pensiones suficientes. La llamada crisis financiera ha sido la excusa perfecta del capitalismo globalizado para reducir al mínimo los derechos ciudadanos y desposeer a los pueblos de su soberanía democrática.

Sabemos reconocer al opresor, el poder tiránico de los muy ricos y sus grandes empresas y negocios financieros del capitalismo, hoy global; pero también hemos aprendido a conocer y desenmascarar a sus lacayos, políticos que se eligieron para servir al pueblo y sin embargo sirven al poder del dinero. Que han pactado antidemocráticamente las normativas europeas con el capital y no con los pueblos. Y hoy esos mismos grupos popular, socialista o liberal de la UE siguen mintiéndonos para conseguir nuestro voto, mientras siguen aprobando medidas antisociales en la Unión Europea o en sus gobiernos territoriales.

  • Cuando nuestros representantes han supeditado la democracia a la codicia de los mercados, habremos de decir ¡basta!
  • Cuando la Troika nos está ahogando con una deuda soberana ilegítima y que en su origen era de los bancos, priorizando su pago a cualquier gasto social, llegando a sumir a pueblos, como el griego, en la esclavitud por medio de esta deuda, habremos de decir ¡basta!
  • Cuando a los países del sur de Europa se nos ha negado, mediante la Europa monetaria y el pacto del Euro, la posibilidad de poder realizar políticas autónomas para combatir el insoportable nivel de paro y salir de la crisis, habremos de decir ¡basta!
  • Cuando una mayoría de parlamentarios europeos han votado una resolución para formalizar el tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, el TTIP, por el que las empresas gobernarán pudiendo llevar a los gobiernos ante tribunales antidemocráticos cuando estos quieran promover medidas para mejorar las condiciones de vida de la gente o del medio ambiente habrá que decir ¡basta!
  • Cuando en Europa existen territorios paraísos fiscales, que poseen secreto bancario, baja fiscalidad y otras normas en beneficio de las personas ricas, grandes capitales y empresas. Y son plataformas para la elusión, evasión y fraude fiscal, para los negocios turbios, la especulación financiera o el lavado del dinero de los corruptos y de la criminalidad organizada, habremos de decir ¡basta!
  • Cuando nuestro medio ambiente, bosques, atmósfera, ríos y mares se deterioran hasta extremos alarmantes sin que haya ninguna planificación eficiente para mejorarlo, ni se cumplan los mínimos acuerdos y medidas que se estipulan en las cimas internacionales, habrá que decir ¡basta!
  • Cuando no se desarrollan políticas de igualdad real de género y la mujer sigue sufriendo la desigualdad y marginación en una sociedad de hecho patriarcal. Si el machismo y las agresiones contra la mujer siguen siendo noticias cotidianas en la prensa, Habremos de decir ¡basta!
  • Cuando mediante la Directiva de la emigración o de la vergüenza, se levantan muros físicos y legales a las personas cuando huyen de guerras, miseria o enfermedades, buscando un futuro en nuestro continente. Cuando estas políticas son el posible germen de una sociedad europea racista, xenófoba o insolidaria, habrá que decir ¡basta!
  • Cuando esta Europa somete el bienestar social a los interesas del mercado, privatiza los servicios públicos, desampara a su ciudadanía más frágil, vulnerable y necesitada; recorta la financiación limitando el acceso a la salud, la sanidad, la educación y los servicios y prestaciones sociales y universales, habrá que decir ¡basta!

La tan deseada Europa, democrática, igualitaria, social y políticamente unida y en paz; aquella que soñaron tras la Segunda Gran Guerra los partisanos supervivientes, los movimientos políticos y sindicales de la izquierda; se fue construyendo bajo el tutelaje de los Estados Unidos y del capital europeo y hace tiempo fracasó. El momento actual para la ciudadanía y los pueblos de Europa es desesperado.

Está claro que estamos en un momento de emergencia social y cívica. Uno de esos momentos en que el pueblo necesariamente ha de levantarse contra la tiranía si no quiere vivir como esclavo el resto de su vida. La libertad, ese gran valor de la democracia, es demasiado preciosa como para dejarla en manos de los mercados y los políticos a su servicio. Nadie es libre si no puede decidir sobre su vida y ha de vender su fuerza de trabajo en condiciones próximas a la esclavitud para poder conseguir lo necesario.

Los gobiernos hace tiempo que rindieron sus armas al capital y los medios de comunicación divulgan y aplauden sus crueles políticas. Ha llegado la hora de que la ciudadanía asuma su papel histórico de rebelión contra la tiranía de los pocos. Unión Europea sí, pero otra unión al servicio de las personas, no del capital.

Las fuerzas políticas y sociales populares tienen hoy un deber ineludible, el de promover la movilización en Europa. Así mismo la ciudadanía europea tiene el reto de diluir fronteras y confraternizar en una lucha común, asumiendo que ha de comenzar a tejer los lazos tan necesarios entre los pueblos, que vuelvan a revivir el sueño europeo de post-Guerra. Por esto diversos movimientos sociales y organizaciones políticas y sindicales hemos planificado una acción conjunta de los pueblos de Europa, las EUROMARCHAS 2015. Entre los días 1 y 17 de octubre de 2015 los pueblos de Europa se movilizan hacia Bruselas para pedir un giro radical en las políticas de la Unión Europea.

En Cataluña y el resto de la Península nos estamos organizando para los actos de estos días, os invitamos a las personas y entidades a participar. Para más información: https://plataformamarxaabrusselles.wordpress.com/        
        

Por la unión de la ciudadanía europea, Contra la Europa del capital y por una Europa de las personas, democrática, social, ambiental y solidaria!!

Participa en EUROMARCHAS 2015